ข้อมูลปีงบประมาณ 2563ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ปี 2560 1,149 898 1,007 1,106
ปี 2561 1,282 3,340 2,097 1,661
ปี 2562 1,778 1,316 1,465 1,542
ปี 2563 2,085 1,574 1,064 1,166