ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

ตารางสำนวนกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับขั้นตอน 1 - 6 ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 นางสาวปภัสสร พละทรัพย์ นิติกร 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
2 นางสาวชลิตา เมฆกวาว นิติกร 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
3 นางสาวอรพินท์ แสงแก้วนพเก้า นิติกร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
รวม 0 0 0 0 4 0 0 0 3 1 4

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 22 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด