ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

ตารางสำนวนกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับขั้นตอน 1 - 6 ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 ณัฏฐญาดา ดีเอียด 0 1 12 4 5 0 22 0 0 0 22
2 นางสาวอลิสา แป้นน้อย นิติกร 0 3 4 5 5 0 17 0 0 0 17
3 พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 0 6 1 0 0 0 7 0 0 0 7
4 ศิริรัตน์ สายหยุด 0 3 6 4 12 0 25 0 0 0 25
5 นางสาวจริยา หนูวงค์ นิติกร 0 3 1 0 6 0 10 0 0 0 10
6 นางสาวดีนา ดูดิง 0 0 5 2 5 0 6 0 0 6 12
7 นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค นิติกรปฏิการ 0 0 9 13 1 0 23 0 0 0 23
8 ว่าที่ร.ต.กวินวัชญ์ กันใจศักดิ์ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
9 ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 0 0 6 8 4 0 18 0 0 0 18
10 ธวัชชัย ธีระนุกูล 0 0 15 8 2 0 25 0 0 0 25
11 กนกพร ภาภิรมย์ 0 0 4 2 2 0 6 2 0 0 8
12 นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 0 0 7 3 1 2 1 0 0 12 13
13 บุหลัน อันทฤทธิ์ 0 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3
14 นางสาว จุฑารัตน์ รอดโพธิ์ทอง 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
15 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2
16 ดารุณี อินไชยา 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 นางสาว สุพัตตรา ตีชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
18 ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ 0 0 1 1 5 0 0 0 0 7 7
19 นายเซาพีฮ์ เจะแย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
20 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง นิติกร 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
22 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23 นางสาวธัญชนก คีรีวงค์ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
24 นางสาวอุลัยวรรณ์ ขันโททอง 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
26 นายยุทธวัฒน์ สุนันต๊ะ นิติกร 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
28 นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ นิติกร 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3
29 นายณพีร์ ปานทองเสม นิติกร 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
รวม 0 32 75 52 52 2 161 3 5 44 213

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 22 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด