ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

ตารางสำนวนกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับขั้นตอน 1 - 5 (งานเสร็จจากนิติกรและงานค้าง) ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

** ตัวเลข ( ) หมายถึง เรื่องที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
งานค้างที่นิติกร (ขั้นตอนที่ 1-2)
อยู่คณะอนุฯ
(ขั้นตอนที่ 4)
งานเสร็จจากนิติกร
(ขั้นตอนที่ 3-5)
1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน ค้างรวม
1 นางสาวชลิตา เมฆกวาว นิติกร 0 0 0 0 0 1 2
2 บุณยาพร ระพิพันธุ์ นิติกร 0 0 0 0 0 0 4
3 นางสาวอรพินท์ แสงแก้วนพเก้า นิติกร 0 0 0 0 0 1 1
4 นางสาวปภัสสร พละทรัพย์ นิติกร 0 0 0 0 0 2 2
5 นายปราโมทย์ เกษทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 5
6 ปฐวีร์ รอดแก้ว นิติกร 0 0 0 0 0 0 1
รวม
0
0
0
0
0
4
15

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 21 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด