ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

ตารางสำนวนกลุ่มงานช่วยเหลือประชาชนตามลำดับขั้นตอน 1 - 5 (งานเสร็จจากนิติกรและงานค้าง) ของนิติกรทั้งหมดและที่ช่วยราชการ

** ตัวเลข ( ) หมายถึง เรื่องที่ส่งมาจากหน่วยงานอื่น

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
งานค้างที่นิติกร (ขั้นตอนที่ 1-2)
อยู่คณะอนุฯ
(ขั้นตอนที่ 4)
งานเสร็จจากนิติกร
(ขั้นตอนที่ 3-5)
1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน ค้างรวม
1 เศรษฐวุฒิ เพชรสง 0 0 0 0 0 0 1
2 ธารีรัตน์ โยมบุตร 0 0 0 0 0 0 1
3 ศิริรัตน์ สายหยุด 9 (5) 0 0 0 9 12 101
4 นางสาวอลิสา แป้นน้อย นิติกร 8 0 0 0 8 5 134
5 นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง นิติกร 0 0 0 3 (3) 3 0 0
6 น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา 0 0 0 0 0 0 19
7 นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค นิติกรปฏิการ 9 0 0 0 9 1 138
8 บุหลัน อันทฤทธิ์ 2 (2) 1 (1) 0 2 (2) 5 0 0
9 ดารุณี อินไชยา 0 0 1 0 1 0 0
10 อภิญญา ปั้นทรัพย์ 0 0 0 0 0 0 1
11 ธวัชชัย ธีระนุกูล 15 0 0 0 15 2 87
12 นางสาวจริยา หนูวงค์ นิติกร 4 0 0 0 4 6 9
13 ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 6 (1) 0 0 0 6 4 136
14 นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ นิติกร 0 0 0 0 0 0 10
15 นางสาว จุฑารัตน์ รอดโพธิ์ทอง 0 0 1 0 1 0 0
16 นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 1 0 0 6 (1) 7 1 21
17 ว่าที่ร.ต.กวินวัชญ์ กันใจศักดิ์ 1 (1) 0 0 0 1 0 0
18 วีระเดช บุญเพิ่ม 0 0 0 0 0 0 2
19 นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ นิติกร 0 0 0 0 0 0 28
20 นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ นิติกร 0 0 0 1 1 1 11
21 นางสาวดีนา ดูดิง 4 (1) 0 0 1 5 5 10
22 นางสาวอุลัยวรรณ์ ขันโททอง 0 0 0 1 (1) 1 0 0
23 กนกพร ภาภิรมย์ 4 (1) 0 0 0 4 2 33
24 ภูชิต คามพิทักษ์ 0 0 0 0 0 0 7
25 อรรถพล อาศรมเงิน 0 0 0 0 0 0 7
26 นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 0 0 0 0 0 0 71
27 นายเซาพีฮ์ เจะแย 0 0 0 1 (1) 1 0 0
28 นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย 0 0 0 1 1 0 20
29 นางสาว สุพัตตรา ตีชา 0 0 0 0 0 1 1
30 นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ 0 0 1 0 1 1 1
31 นายณพีร์ ปานทองเสม นิติกร 0 0 0 0 0 1 8
32 พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 7 (1) 0 0 0 7 0 0
33 ศาตนันทน์ สุขสอาด 0 0 0 0 0 0 54
34 นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ 0 0 0 1 (1) 1 0 0
35 นางสาวธัญชนก คีรีวงค์ 0 0 0 1 (1) 1 0 0
36 ณัฏฐญาดา ดีเอียด 13 (2) 0 0 0 13 5 119
37 ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ 0 0 0 1 1 5 71
38 นางสาวแพรวพรรณ มุนตรี 0 0 0 2 (2) 2 0 0
39 นายยุทธวัฒน์ สุนันต๊ะ นิติกร 0 0 0 2 (2) 2 0 0
รวม
83
1
3
23
110
52
1101

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 21 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด