ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

สรุปสำนวนรวมทั้งหมดตามลำดับขั้นตอน 1 - 6

ลำดับ ภารกิจ สำนวนใหม่ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 1-21 วัน 22-30 วัน 31-45 วัน เกิน 45 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายเหตุ
1 กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 0 2 15 8 6 2 27 0 0 6 33
2 กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 0 15 32 27 7 0 60 1 5 15 81
3 กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 1 5 6 11 0 19 0 0 4 23
4 กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 0 14 23 11 28 0 55 2 0 19 76
รวม 0 32 75 52 52 2 161 3 5 44 213

*** กรณีเรื่องที่ส่งต่อที่มีระยะเวลาเกิน 22 วัน เนื่องจาก
1. เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดและส่งเรื่องมาที่สำนักงานกองทุนยุติธรรม
2. มีความจำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงข้ามเขตจังหวัด