ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน

เรื่องรับ 1537 / ส่งต่อ 85 (รวม 1622)

เรื่องรับ 1537

# เลขที่คำขอ วันที่ยื่นเรื่อง หน่วยงานเจ้าของเรื่อง จังหวัดที่รับเรื่อง นิติกรเจ้าของสำนวน เรื่องย่อย ขั้นตอน ผลการพิจารณา
1 สกย-3-08028/2561 2018-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร เศรษฐวุฒิ เพชรสง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
2 สกย-3-02186/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
3 สกย-3-02190/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ 12 ไม่อนุมัติ
4 สกย-3-02106/2562 2019-05-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 9 อนุมัติบางส่วน
5 สกย-3-02065/2562 2019-04-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 9 อนุมัติ
6 สกย-3-01938/2562 2019-04-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
7 สกย-3-01979/2562 2019-04-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร้อยเอ็ด ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
8 สกย-3-01667/2562 2019-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
9 สกย-3-01586/2562 2019-03-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
10 สกย-3-01576/2562 2019-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าฤชาธรรมเนียม 12 ไม่อนุมัติ
11 สกย-3-01519/2562 2019-03-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 10 อนุมัติบางส่วน
12 สกย-3-01488/2562 2019-03-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
13 สกย-3-01468/2562 2019-03-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
14 สกย-3-01366/2562 2019-03-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครศรีธรรมราช ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 9 อนุมัติ
15 สกย-3-01273/2562 2019-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
16 สกย-3-01170/2562 2019-02-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
17 สกย-3-01159/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ 12 ยุติ
18 สกย-3-01068/2562 2019-02-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
19 สกย-3-01078/2562 2019-02-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 9 อนุมัติบางส่วน
20 สกย-3-00963/2562 2019-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 ไม่อนุมัติ
21 สกย-3-00948/2562 2019-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
22 สกย-3-00730/2562 2019-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
23 สกย-3-00535/2562 2019-01-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
24 สกย-3-00485/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
25 สกย-3-00384/2562 2019-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 ไม่อนุมัติ
26 สกย-3-00176/2562 2019-01-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
27 สกย-3-00149/2562 2019-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ 12 ไม่อนุมัติ
28 สกย-3-00187/2562 2019-01-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 อนุมัติ
29 สกย-3-09918/2561 2018-12-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
30 สกย-3-09857/2561 2018-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
31 สกย-3-09828/2561 2018-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 9 อนุมัติ
32 สกย-3-09798/2561 2018-12-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
33 สกย-3-09726/2561 2018-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 12 ยุติ
34 สกย-3-09620/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
35 สกย-3-09504/2561 2018-12-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
36 สกย-3-09505/2561 2018-12-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 9 อนุมัติ
37 สกย-3-09171/2561 2018-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
38 สกย-3-09019/2561 2018-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
39 สกย-3-08978/2561 2018-11-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุบลราชธานี ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ไม่อนุมัติ
40 สกย-3-08796/2561 2018-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 12 อนุมัติบางส่วน
41 สกย-3-08815/2561 2018-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
42 สกย-3-08747/2561 2018-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าฤชาธรรมเนียม 12 อนุมัติ
43 สกย-3-08529/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
44 สกย-3-08439/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
45 สกย-3-08410/2561 2018-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ตาก ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 12 ไม่อนุมัติ
46 สกย-3-08237/2561 2018-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
47 สกย-3-08165/2561 2018-10-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
48 สกย-3-08166/2561 2018-10-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
49 สกย-3-08385/2561 2018-10-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
50 สกย-3-08113/2561 2018-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ไม่อนุมัติ
51 สกย-3-08076/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
52 สกย-3-08014/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
53 สกย-3-08021/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธารีรัตน์ โยมบุตร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 12 ยุติ
54 สกย-3-02927/2563 2020-06-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
55 สกย-3-02869/2563 2020-06-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
56 สกย-3-02864/2563 2020-06-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 2
57 สกย-3-02751/2563 2020-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
58 สกย-3-02741/2563 2020-06-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
59 สกย-3-02752/2563 2020-06-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจวบคีรีขันธ์ ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
60 สกย-3-02612/2563 2020-06-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 4 อนุมัติ
61 สกย-3-02581/2563 2020-06-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 3
62 สกย-3-02553/2563 2020-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นนทบุรี ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 1
63 สกย-3-02421/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
64 สกย-3-02430/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
65 สกย-3-02432/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 4
66 สกย-3-02319/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
67 สกย-3-02304/2563 2020-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
68 สกย-3-02268/2563 2020-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
69 สกย-3-02165/2563 2020-04-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
70 สกย-3-02146/2563 2020-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3
71 สกย-3-02032/2563 2020-04-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
72 สกย-3-02027/2563 2020-04-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชัยภูมิ ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 4
73 สกย-3-02000/2563 2020-04-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
74 สกย-3-01877/2563 2020-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
75 สกย-3-01924/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
76 สกย-3-01931/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
77 สกย-3-01951/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
78 สกย-3-01825/2563 2020-04-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 4 ไม่อนุมัติ
79 สกย-3-01804/2563 2020-04-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
80 สกย-3-01805/2563 2020-04-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 3
81 สกย-3-01724/2563 2020-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
82 สกย-3-01658/2563 2020-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
83 สกย-3-01594/2563 2020-03-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
84 สกย-3-01574/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
85 สกย-3-01437/2563 2020-03-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
86 สกย-3-01442/2563 2020-03-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
87 สกย-3-01136/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
88 สกย-3-01139/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
89 สกย-3-01215/2563 2020-02-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
90 สกย-3-00880/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
91 สกย-3-00789/2563 2020-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
92 สกย-3-00723/2563 2020-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
93 สกย-3-00654/2563 2020-01-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
94 สกย-3-00485/2563 2020-01-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
95 สกย-3-00407/2563 2020-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
96 สกย-3-00408/2563 2020-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
97 สกย-3-00244/2563 2020-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
98 สกย-3-00097/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
99 สกย-3-00042/2563 2020-01-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
100 สกย-3-06999/2562 2019-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
101 สกย-3-00086/2563 2019-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชุมพร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
102 สกย-3-06857/2562 2019-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
103 สกย-3-06880/2562 2019-12-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
104 สกย-3-06336/2562 2019-12-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชัยภูมิ ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
105 สกย-3-06241/2562 2019-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
106 สกย-3-06231/2562 2019-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
107 สกย-3-06232/2562 2019-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงราย ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
108 สกย-3-06033/2562 2019-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
109 สกย-3-05687/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
110 สกย-3-05689/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
111 สกย-3-05051/2562 2019-11-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
112 สกย-3-05498/2562 2019-10-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
113 สกย-3-05483/2562 2019-10-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
114 สกย-3-05390/2562 2019-10-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
115 สกย-3-06417/2562 2019-10-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
116 สกย-3-05285/2562 2019-10-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 5 อนุมัติ
117 สกย-3-05303/2562 2019-10-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
118 สกย-3-05140/2562 2019-10-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
119 สกย-3-05068/2562 2019-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
120 สกย-3-04989/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
121 สกย-3-04962/2562 2019-09-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
122 สกย-3-04876/2562 2019-09-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
123 สกย-3-04628/2562 2019-09-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
124 สกย-3-04577/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
125 สกย-3-04506/2562 2019-09-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ไม่อนุมัติ
126 สกย-3-04465/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
127 สกย-3-04186/2562 2019-08-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
128 สกย-3-04112/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
129 สกย-3-04115/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5
130 สกย-3-04072/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
131 สกย-3-03990/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
132 สกย-3-03850/2562 2019-08-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 5 อนุมัติ
133 สกย-3-03828/2562 2019-07-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
134 สกย-3-03713/2562 2019-07-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 8 ไม่อนุมัติ
135 สกย-3-03665/2562 2019-07-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 7 ไม่อนุมัติ
136 สกย-3-03597/2562 2019-07-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 9 อนุมัติ
137 สกย-3-03622/2562 2019-07-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
138 สกย-3-03393/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 5 ไม่อนุมัติ
139 สกย-3-03352/2562 2019-07-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
140 สกย-3-03371/2562 2019-07-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ยุติ
141 สกย-3-03246/2562 2019-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
142 สกย-3-03184/2562 2019-06-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 8 ไม่อนุมัติ
143 สกย-3-03171/2562 2019-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
144 สกย-3-03562/2562 2019-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
145 สกย-3-03136/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 5 อนุมัติบางส่วน
146 สกย-3-03098/2562 2019-06-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
147 สกย-3-03104/2562 2019-06-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 5 ไม่อนุมัติ
148 สกย-3-02823/2562 2019-06-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
149 สกย-3-02800/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 ไม่อนุมัติ
150 สกย-3-02750/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
151 สกย-3-02752/2562 2019-06-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
152 สกย-3-02660/2562 2019-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
153 สกย-3-03179/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
154 สกย-3-02610/2562 2019-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 9 อนุมัติ
155 สกย-3-02565/2562 2019-05-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
156 สกย-3-02415/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
157 สกย-3-02422/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุบลราชธานี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
158 สกย-3-02363/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
159 สกย-3-02351/2562 2019-05-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
160 สกย-3-02341/2562 2019-05-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 9 อนุมัติ
161 สกย-3-02189/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
162 สกย-3-02003/2562 2019-04-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
163 สกย-3-02005/2562 2019-04-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด 5 ไม่อนุมัติ
164 สกย-3-01985/2562 2019-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
165 สกย-3-02183/2562 2019-04-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 8 ไม่อนุมัติ
166 สกย-3-01891/2562 2019-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
167 สกย-3-01851/2562 2019-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุพรรณบุรี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
168 สกย-3-01745/2562 2019-04-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
169 สกย-3-01671/2562 2019-03-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
170 สกย-3-01574/2562 2019-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
171 สกย-3-01571/2562 2019-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
172 สกย-3-01512/2562 2019-03-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครศรีธรรมราช ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
173 สกย-3-01456/2562 2019-03-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
174 สกย-3-01438/2562 2019-03-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
175 สกย-3-01264/2562 2019-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ 5 อนุมัติ
176 สกย-3-01162/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
177 สกย-3-00992/2562 2019-02-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
178 สกย-3-00896/2562 2019-02-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
179 สกย-3-00703/2562 2019-01-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
180 สกย-3-00676/2562 2019-01-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ศิริรัตน์ สายหยุด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
181 สกย-3-00500/2562 2019-01-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
182 สกย-3-01175/2562 2019-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี ศิริรัตน์ สายหยุด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
183 สกย-3-02989/2563 2020-07-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย 1
184 สกย-3-02909/2563 2020-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
185 สกย-3-02886/2563 2020-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
186 สกย-3-02856/2563 2020-06-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
187 สกย-3-02859/2563 2020-06-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย 1
188 สกย-3-02744/2563 2020-06-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
189 สกย-3-02632/2563 2020-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 3
190 สกย-3-02628/2563 2020-06-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
191 สกย-3-02582/2563 2020-06-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
192 สกย-3-02419/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
193 สกย-3-02337/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
194 สกย-3-02299/2563 2020-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
195 สกย-3-02206/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
196 สกย-3-02177/2563 2020-04-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3
197 สกย-3-02144/2563 2020-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
198 สกย-3-02056/2563 2020-04-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
199 สกย-3-01974/2563 2020-04-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
200 สกย-3-01894/2563 2020-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
201 สกย-3-01929/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
202 สกย-3-01948/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
203 สกย-3-01839/2563 2020-04-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
204 สกย-3-01823/2563 2020-04-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย 1
205 สกย-3-01835/2563 2020-04-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
206 สกย-3-01809/2563 2020-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
207 สกย-3-01744/2563 2020-03-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
208 สกย-3-01656/2563 2020-03-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
209 สกย-3-01592/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
210 สกย-3-01567/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
211 สกย-3-01446/2563 2020-03-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 4
212 สกย-3-01257/2563 2020-03-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
213 สกย-3-01307/2563 2020-03-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
214 สกย-3-01148/2563 2020-03-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 4
215 สกย-3-01233/2563 2020-02-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
216 สกย-3-01021/2563 2020-02-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
217 สกย-3-00884/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
218 สกย-3-00717/2563 2020-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
219 สกย-3-00637/2563 2020-01-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
220 สกย-3-00305/2563 2020-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
221 สกย-3-00202/2563 2020-01-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
222 สกย-3-06147/2562 2020-01-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5
223 สกย-3-00093/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
224 สกย-3-00111/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
225 สกย-3-07045/2562 2019-12-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, 5 อนุมัติบางส่วน
226 สกย-3-06910/2562 2019-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
227 สกย-3-06856/2562 2019-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
228 สกย-3-06747/2562 2019-12-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
229 สกย-3-06621/2562 2019-12-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
230 สกย-3-06405/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
231 สกย-3-06415/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
232 สกย-3-06391/2562 2019-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
233 สกย-3-06211/2562 2019-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
234 สกย-3-06140/2562 2019-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ยุติ
235 สกย-3-06093/2562 2019-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
236 สกย-3-06664/2562 2019-11-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
237 สกย-3-05927/2562 2019-11-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
238 สกย-3-05818/2562 2019-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
239 สกย-3-05727/2562 2019-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
240 สกย-3-05690/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
241 สกย-3-05583/2562 2019-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
242 สกย-3-05558/2562 2019-10-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 5 อนุมัติ
243 สกย-3-05398/2562 2019-10-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
244 สกย-3-05298/2562 2019-10-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
245 สกย-3-05215/2562 2019-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
246 สกย-3-05205/2562 2019-10-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
247 สกย-3-05100/2562 2019-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
248 สกย-3-04988/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
249 สกย-3-04985/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
250 สกย-3-04967/2562 2019-09-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
251 สกย-3-04922/2562 2019-09-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ยุติ
252 สกย-3-04888/2562 2019-09-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
253 สกย-3-04543/2562 2019-09-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
254 สกย-3-04522/2562 2019-09-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
255 สกย-3-04484/2562 2019-09-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
256 สกย-3-04467/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
257 สกย-3-04354/2562 2019-08-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
258 สกย-3-04118/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
259 สกย-3-04109/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
260 สกย-3-03942/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
261 สกย-3-03881/2562 2019-08-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สตูล นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
262 สกย-3-03827/2562 2019-07-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน, 5 อนุมัติ
263 สกย-3-03802/2562 2019-07-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
264 สกย-3-03708/2562 2019-07-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
265 สกย-3-03507/2562 2019-07-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 5 ไม่อนุมัติ
266 สกย-3-03402/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ยุติ
267 สกย-3-03249/2562 2019-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
268 สกย-3-03381/2562 2019-07-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
269 สกย-3-03159/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
270 สกย-3-03122/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
271 สกย-3-03127/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
272 สกย-3-02950/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
273 สกย-3-03137/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
274 สกย-3-02912/2562 2019-06-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
275 สกย-3-02802/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
276 สกย-3-02762/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย 5 อนุมัติบางส่วน
277 สกย-3-02702/2562 2019-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
278 สกย-3-02647/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
279 สกย-3-02595/2562 2019-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
280 สกย-3-02414/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
281 สกย-3-02360/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
282 สกย-3-02377/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย 5 อนุมัติบางส่วน
283 สกย-3-02301/2562 2019-05-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
284 สกย-3-02193/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
285 สกย-3-02157/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
286 สกย-3-02097/2562 2019-05-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
287 สกย-3-02088/2562 2019-04-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
288 สกย-3-01942/2562 2019-04-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
289 สกย-3-01782/2562 2019-04-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย 5 ยุติ
290 สกย-3-01769/2562 2019-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
291 สกย-3-01677/2562 2019-03-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
292 สกย-3-01610/2562 2019-03-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
293 สกย-3-01595/2562 2019-03-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
294 สกย-3-01548/2562 2019-03-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
295 สกย-3-01489/2562 2019-03-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
296 สกย-3-01348/2562 2019-03-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
297 สกย-3-01305/2562 2019-03-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
298 สกย-3-01246/2562 2019-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
299 สกย-3-00975/2562 2019-02-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
300 สกย-3-01063/2562 2019-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุดรธานี นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
301 สกย-3-00746/2562 2019-01-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
302 สกย-3-00627/2562 2019-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
303 สกย-3-00487/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
304 สกย-3-00492/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
305 สกย-3-00424/2562 2019-01-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
306 สกย-3-00254/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
307 สกย-3-00205/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
308 สกย-3-00102/2562 2019-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เพชรบุรี นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
309 สกย-3-00073/2562 2019-01-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
310 สกย-3-09838/2561 2018-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
311 สกย-3-09803/2561 2018-12-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
312 สกย-3-09622/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
313 สกย-3-09616/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
314 สกย-3-09465/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
315 สกย-3-09282/2561 2018-11-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
316 สกย-3-09238/2561 2018-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
317 สกย-3-00354/2562 2018-11-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
318 สกย-3-09180/2561 2018-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
319 สกย-3-09093/2561 2018-11-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
320 สกย-3-08859/2561 2018-11-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
321 สกย-3-08802/2561 2018-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
322 สกย-3-08797/2561 2018-11-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
323 สกย-3-08740/2561 2018-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
324 สกย-3-08539/2561 2018-11-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวอลิสา แป้นน้อย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
325 สกย-3-01269/2563 2020-03-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุตรดิตถ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
326 สกย-3-01270/2563 2020-03-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุตรดิตถ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
327 สกย-3-01272/2563 2020-03-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุตรดิตถ์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ซาทรง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
328 สกย-3-00861/2562 2019-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
329 สกย-3-00713/2562 2019-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
330 สกย-3-00602/2562 2019-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
331 สกย-3-00491/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
332 สกย-3-00379/2562 2019-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
333 สกย-3-00256/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
334 สกย-3-09889/2561 2018-12-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 7 ไม่อนุมัติ
335 สกย-3-09810/2561 2018-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
336 สกย-3-09669/2561 2018-12-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชัยนาท น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
337 สกย-3-09577/2561 2018-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
338 สกย-3-09396/2561 2018-11-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
339 สกย-3-09026/2561 2018-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
340 สกย-3-09011/2561 2018-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
341 สกย-3-08866/2561 2018-11-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
342 สกย-3-08753/2561 2018-11-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
343 สกย-3-08586/2561 2018-11-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
344 สกย-3-09634/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
345 สกย-3-08496/2561 2018-10-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
346 สกย-3-08380/2561 2018-10-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่, 5 อนุมัติ
347 สกย-3-08382/2561 2018-10-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
348 สกย-3-08295/2561 2018-10-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 9 อนุมัติ
349 สกย-3-08280/2561 2018-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
350 สกย-3-08236/2561 2018-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
351 สกย-3-08070/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
352 สกย-3-08003/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร น.ส.กนกวรรณ น้อยเสนา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
353 สกย-3-02924/2563 2020-06-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
354 สกย-3-02912/2563 2020-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
355 สกย-3-02874/2563 2020-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
356 สกย-3-02877/2563 2020-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่,กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ 2
357 สกย-3-02790/2563 2020-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
358 สกย-3-02729/2563 2020-06-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค 2
359 สกย-3-02610/2563 2020-06-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
360 สกย-3-02540/2563 2020-06-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
361 สกย-3-02428/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
362 สกย-3-02371/2563 2020-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
363 สกย-3-02345/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 2
364 สกย-3-02336/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3
365 สกย-3-02303/2563 2020-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
366 สกย-3-02240/2563 2020-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
367 สกย-3-02202/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
368 สกย-3-02141/2563 2020-04-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
369 สกย-3-02031/2563 2020-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
370 สกย-3-02022/2563 2020-04-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 3
371 สกย-3-01973/2563 2020-04-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 3
372 สกย-3-01926/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
373 สกย-3-01932/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
374 สกย-3-01953/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
375 สกย-3-01826/2563 2020-04-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
376 สกย-3-01746/2563 2020-03-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
377 สกย-3-01726/2563 2020-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
378 สกย-3-01717/2563 2020-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
379 สกย-3-01712/2563 2020-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3
380 สกย-3-01618/2563 2020-03-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
381 สกย-3-01588/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
382 สกย-3-01359/2563 2020-03-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 อนุมัติ
383 สกย-3-01409/2563 2020-03-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
384 สกย-3-01012/2563 2020-03-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
385 สกย-3-01352/2563 2020-02-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
386 สกย-3-00834/2563 2020-02-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
387 สกย-3-00810/2563 2020-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
388 สกย-3-00766/2563 2020-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
389 สกย-3-00604/2563 2020-01-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
390 สกย-3-00383/2563 2020-01-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
391 สกย-3-00225/2563 2020-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
392 สกย-3-00234/2563 2020-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 3
393 สกย-3-00235/2563 2020-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
394 สกย-3-00131/2563 2020-01-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค 5 อนุมัติบางส่วน
395 สกย-3-00073/2563 2020-01-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
396 สกย-3-07000/2562 2019-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
397 สกย-3-06950/2562 2019-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
398 สกย-3-00083/2563 2019-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชุมพร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
399 สกย-3-06849/2562 2019-12-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
400 สกย-3-06749/2562 2019-12-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
401 สกย-3-06879/2562 2019-12-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
402 สกย-3-06409/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
403 สกย-3-06329/2562 2019-12-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
404 สกย-3-06266/2562 2019-11-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
405 สกย-3-06179/2562 2019-11-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
406 สกย-3-06036/2562 2019-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
407 สกย-3-05891/2562 2019-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
408 สกย-3-05809/2562 2019-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
409 สกย-3-05729/2562 2019-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
410 สกย-3-05686/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
411 สกย-3-05474/2562 2019-10-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
412 สกย-3-05384/2562 2019-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
413 สกย-3-05227/2562 2019-10-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ลำพูน นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
414 สกย-3-05118/2562 2019-10-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
415 สกย-3-05025/2562 2019-09-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
416 สกย-3-04984/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
417 สกย-3-04911/2562 2019-09-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
418 สกย-3-04918/2562 2019-09-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
419 สกย-3-04772/2562 2019-09-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
420 สกย-3-05000/2562 2019-09-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจวบคีรีขันธ์ นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
421 สกย-3-04605/2562 2019-09-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
422 สกย-3-04572/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
423 สกย-3-04537/2562 2019-09-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 อนุมัติ
424 สกย-3-04439/2562 2019-08-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
425 สกย-3-04393/2562 2019-08-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
426 สกย-3-04302/2562 2019-08-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
427 สกย-3-04268/2562 2019-08-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
428 สกย-3-04274/2562 2019-08-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
429 สกย-3-04201/2562 2019-08-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 3
430 สกย-3-04202/2562 2019-08-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
431 สกย-3-04084/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
432 สกย-3-04054/2562 2019-08-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
433 สกย-3-04044/2562 2019-08-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
434 สกย-3-03987/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
435 สกย-3-03833/2562 2019-08-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
436 สกย-3-03770/2562 2019-07-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
437 สกย-3-03668/2562 2019-07-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน พระราชบัญญัติคุ้มครองผุ้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 5 อนุมัติบางส่วน
438 สกย-3-03582/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
439 สกย-3-03332/2562 2019-07-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
440 สกย-3-03189/2562 2019-06-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
441 สกย-3-03240/2562 2019-06-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สกลนคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
442 สกย-3-03148/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
443 สกย-3-03099/2562 2019-06-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
444 สกย-3-02935/2562 2019-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
445 สกย-3-02807/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
446 สกย-3-02794/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
447 สกย-3-02766/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
448 สกย-3-02713/2562 2019-06-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
449 สกย-3-02642/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
450 สกย-3-02638/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ไม่อนุมัติ
451 สกย-3-02609/2562 2019-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
452 สกย-3-02476/2562 2019-05-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
453 สกย-3-02413/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
454 สกย-3-02370/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
455 สกย-3-02330/2562 2019-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
456 สกย-3-01983/2562 2019-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
457 สกย-3-02215/2562 2019-05-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
458 สกย-3-02161/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 5 อนุมัติ
459 สกย-3-02162/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
460 สกย-3-01984/2562 2019-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
461 สกย-3-01857/2562 2019-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
462 สกย-3-01850/2562 2019-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
463 สกย-3-01727/2562 2019-04-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
464 สกย-3-01651/2562 2019-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
465 สกย-3-01661/2562 2019-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
466 สกย-3-01647/2562 2019-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
467 สกย-3-01505/2562 2019-03-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
468 สกย-3-01432/2562 2019-03-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
469 สกย-3-01256/2562 2019-02-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
470 สกย-3-01141/2562 2019-02-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
471 สกย-3-01236/2562 2019-02-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อ่างทอง นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
472 สกย-3-01039/2562 2019-02-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
473 สกย-3-00989/2562 2019-02-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ลำพูน นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
474 สกย-3-00884/2562 2019-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
475 สกย-3-00806/2562 2019-02-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 5 อนุมัติ
476 สกย-3-00765/2562 2019-01-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
477 สกย-3-00728/2562 2019-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
478 สกย-3-00662/2562 2019-01-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
479 สกย-3-00764/2562 2019-01-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
480 สกย-3-00318/2562 2019-01-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
481 สกย-3-00127/2562 2019-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
482 สกย-3-09845/2561 2018-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
483 สกย-3-09812/2561 2018-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
484 สกย-3-09766/2561 2018-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
485 สกย-3-09725/2561 2018-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
486 สกย-3-09404/2561 2018-11-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
487 สกย-3-09406/2561 2018-11-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
488 สกย-3-09256/2561 2018-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
489 สกย-3-09205/2561 2018-11-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติบางส่วน
490 สกย-3-09024/2561 2018-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
491 สกย-3-08933/2561 2018-11-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
492 สกย-3-08764/2561 2018-11-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
493 สกย-3-08748/2561 2018-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
494 สกย-3-08575/2561 2018-11-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
495 สกย-3-08507/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
496 สกย-3-08437/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
497 สกย-3-08413/2561 2018-10-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
498 สกย-3-08351/2561 2018-10-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
499 สกย-3-08293/2561 2018-10-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
500 สกย-3-08459/2561 2018-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
501 สกย-3-08225/2561 2018-10-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
502 สกย-3-08072/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
503 สกย-3-08008/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
504 สกย-3-07939/2561 2018-10-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นายภรภัทร ดาราพัฒนภัค เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
505 สกย-3-07933/2561 2018-10-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กมลพร โมรา เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
506 สกย-3-01716/2563 2020-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น บุหลัน อันทฤทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 1
507 สกย-3-02584/2563 2020-03-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น บุหลัน อันทฤทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,พ.ร.บ.คุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ระเบียบอาสาสมัครคุมประพฤติ แนวทางการปฏิบัติงานอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 1
508 สกย-3-01565/2563 2020-03-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น บุหลัน อันทฤทธิ์ รบบยุติธรรมชุมชน 1
509 สกย-3-01463/2562 2019-03-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น บุหลัน อันทฤทธิ์ 1
510 สกย-3-01478/2562 2019-03-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น บุหลัน อันทฤทธิ์ 1
511 สกย-3-02840/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ดารุณี อินไชยา 1
512 สกย-3-02834/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาว ดวงพร ธนะสาร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
513 สกย-3-09493/2561 2018-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ตราด อภิญญา ปั้นทรัพย์ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 5 ไม่อนุมัติ
514 สกย-3-02918/2563 2020-06-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
515 สกย-3-02906/2563 2020-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
516 สกย-3-02868/2563 2020-06-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
517 สกย-3-02789/2563 2020-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
518 สกย-3-02705/2563 2020-06-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
519 สกย-3-02707/2563 2020-06-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 2
520 สกย-3-02609/2563 2020-06-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
521 สกย-3-02539/2563 2020-06-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
522 สกย-3-02422/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
523 สกย-3-02417/2563 2020-05-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
524 สกย-3-02313/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 2
525 สกย-3-02302/2563 2020-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
526 สกย-3-02207/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
527 สกย-3-02228/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
528 สกย-3-02140/2563 2020-04-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
529 สกย-3-02130/2563 2020-04-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 3
530 สกย-3-01990/2563 2020-04-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
531 สกย-3-01969/2563 2020-04-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
532 สกย-3-01972/2563 2020-04-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
533 สกย-3-01876/2563 2020-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
534 สกย-3-01950/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
535 สกย-3-01944/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
536 สกย-3-01927/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
537 สกย-3-01570/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
538 สกย-3-01590/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
539 สกย-3-02148/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
540 สกย-3-01286/2563 2020-03-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
541 สกย-3-01266/2563 2020-03-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
542 สกย-3-01304/2563 2020-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 2
543 สกย-3-00888/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
544 สกย-3-00823/2563 2020-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
545 สกย-3-00796/2563 2020-02-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
546 สกย-3-01144/2563 2020-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
547 สกย-3-00740/2563 2020-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
548 สกย-3-00736/2563 2020-02-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ 4
549 สกย-3-00513/2563 2020-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
550 สกย-3-00320/2563 2020-01-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
551 สกย-3-00190/2563 2020-01-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
552 สกย-3-00118/2563 2020-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 3
553 สกย-3-00044/2563 2020-01-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
554 สกย-3-07044/2562 2019-12-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
555 สกย-3-06948/2562 2019-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
556 สกย-3-06912/2562 2019-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ 4
557 สกย-3-06853/2562 2019-12-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 5 ไม่อนุมัติ
558 สกย-3-06600/2562 2019-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พะเยา ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
559 สกย-3-06625/2562 2019-12-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
560 สกย-3-06486/2562 2019-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
561 สกย-3-06407/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
562 สกย-3-06375/2562 2019-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สตูล ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
563 สกย-3-06328/2562 2019-11-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
564 สกย-3-06164/2562 2019-11-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
565 สกย-3-06657/2562 2019-11-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
566 สกย-3-05963/2562 2019-11-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
567 สกย-3-05901/2562 2019-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน, 5 อนุมัติบางส่วน
568 สกย-3-05783/2562 2019-11-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
569 สกย-3-05587/2562 2019-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
570 สกย-3-05896/2562 2019-10-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร้อยเอ็ด ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
571 สกย-3-05610/2562 2019-10-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
572 สกย-3-05534/2562 2019-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม หนองคาย ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
573 สกย-3-05403/2562 2019-10-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
574 สกย-3-05370/2562 2019-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 2
575 สกย-3-05329/2562 2019-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
576 สกย-3-05226/2562 2019-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
577 สกย-3-05106/2562 2019-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
578 สกย-3-05010/2562 2019-09-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
579 สกย-3-05026/2562 2019-09-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
580 สกย-3-04982/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
581 สกย-3-04877/2562 2019-09-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 2
582 สกย-3-04881/2562 2019-09-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 3
583 สกย-3-04581/2562 2019-09-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
584 สกย-3-04523/2562 2019-09-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 2
585 สกย-3-04481/2562 2019-09-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5
586 สกย-3-04399/2562 2019-08-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
587 สกย-3-04344/2562 2019-08-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
588 สกย-3-04541/2562 2019-08-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ราชบุรี ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
589 สกย-3-04242/2562 2019-08-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
590 สกย-3-04133/2562 2019-08-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
591 สกย-3-04122/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
592 สกย-3-04038/2562 2019-08-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
593 สกย-3-04025/2562 2019-08-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
594 สกย-3-03995/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
595 สกย-3-03959/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
596 สกย-3-03854/2562 2019-08-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
597 สกย-3-03406/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
598 สกย-3-03251/2562 2019-07-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
599 สกย-3-03213/2562 2019-06-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
600 สกย-3-03336/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร้อยเอ็ด ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
601 สกย-3-03150/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
602 สกย-3-03134/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
603 สกย-3-02967/2562 2019-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
604 สกย-3-02922/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
605 สกย-3-02805/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
606 สกย-3-02749/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
607 สกย-3-02764/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
608 สกย-3-02712/2562 2019-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล 5 ไม่อนุมัติ
609 สกย-3-02471/2562 2019-05-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
610 สกย-3-02411/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
611 สกย-3-02346/2562 2019-05-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
612 สกย-3-02300/2562 2019-05-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล 5 อนุมัติ
613 สกย-3-02650/2562 2019-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
614 สกย-3-02163/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
615 สกย-3-02122/2562 2019-05-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล 5 ไม่อนุมัติ
616 สกย-3-02195/2562 2019-05-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครราชสีมา ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
617 สกย-3-01792/2562 2019-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ร้อยเอ็ด ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 อนุมัติ
618 สกย-3-01892/2562 2019-04-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
619 สกย-3-01878/2562 2019-04-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
620 สกย-3-01835/2562 2019-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ฉะเชิงเทรา ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
621 สกย-3-01815/2562 2019-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
622 สกย-3-01725/2562 2019-04-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
623 สกย-3-00774/2562 2019-01-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ธวัชชัย ธีระนุกูล เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
624 สกย-3-00681/2562 2019-01-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธวัชชัย ธีระนุกูล ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 7 ไม่อนุมัติ
625 สกย-3-02863/2563 2020-06-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ 1
626 สกย-3-00902/2563 2020-06-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 2
627 สกย-3-02356/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 1
628 สกย-3-00778/2563 2020-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4
629 สกย-3-00825/2563 2020-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 4
630 สกย-3-01441/2563 2020-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
631 สกย-3-01760/2563 2020-04-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
632 สกย-3-00999/2563 2020-04-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4
633 สกย-3-02135/2563 2020-04-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 1
634 สกย-3-01045/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
635 สกย-3-01038/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
636 สกย-3-00899/2563 2020-02-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจริยา หนูวงค์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
637 สกย-3-00492/2563 2020-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ นางสาวจริยา หนูวงค์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
638 สกย-3-02917/2563 2020-06-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
639 สกย-3-02891/2563 2020-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
640 สกย-3-02865/2563 2020-06-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
641 สกย-3-02860/2563 2020-06-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 2
642 สกย-3-02788/2563 2020-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
643 สกย-3-02708/2563 2020-06-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 2
644 สกย-3-02629/2563 2020-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
645 สกย-3-02520/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
646 สกย-3-02495/2563 2020-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
647 สกย-3-02427/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
648 สกย-3-02334/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
649 สกย-3-02318/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
650 สกย-3-02301/2563 2020-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
651 สกย-3-02205/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
652 สกย-3-02194/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3
653 สกย-3-02145/2563 2020-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
654 สกย-3-02111/2563 2020-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
655 สกย-3-01971/2563 2020-04-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
656 สกย-3-01882/2563 2020-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 3
657 สกย-3-01928/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
658 สกย-3-01873/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
659 สกย-3-01945/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
660 สกย-3-01954/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
661 สกย-3-01837/2563 2020-04-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
662 สกย-3-01834/2563 2020-04-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
663 สกย-3-01811/2563 2020-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
664 สกย-3-01747/2563 2020-03-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
665 สกย-3-01616/2563 2020-03-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
666 สกย-3-01591/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
667 สกย-3-01572/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
668 สกย-3-01562/2563 2020-03-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
669 สกย-3-01234/2563 2020-03-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
670 สกย-3-01203/2563 2020-03-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
671 สกย-3-01034/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
672 สกย-3-01238/2563 2020-02-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
673 สกย-3-00887/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
674 สกย-3-00795/2563 2020-02-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
675 สกย-3-00466/2563 2020-01-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
676 สกย-3-00306/2563 2020-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
677 สกย-3-00113/2563 2020-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
678 สกย-3-00095/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
679 สกย-3-00043/2563 2020-01-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
680 สกย-3-06947/2562 2019-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
681 สกย-3-06895/2562 2019-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
682 สกย-3-06881/2562 2019-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
683 สกย-3-06678/2562 2019-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 7 ไม่อนุมัติ
684 สกย-3-06624/2562 2019-12-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
685 สกย-3-06430/2562 2019-12-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 อนุมัติ
686 สกย-3-06406/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
687 สกย-3-06410/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
688 สกย-3-06416/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
689 สกย-3-06274/2562 2019-11-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
690 สกย-3-06148/2562 2019-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
691 สกย-3-06094/2562 2019-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
692 สกย-3-06654/2562 2019-11-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
693 สกย-3-05929/2562 2019-11-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
694 สกย-3-05900/2562 2019-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติบางส่วน
695 สกย-3-00648/2563 2019-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
696 สกย-3-05782/2562 2019-11-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
697 สกย-3-05728/2562 2019-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
698 สกย-3-05639/2562 2019-11-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
699 สกย-3-05584/2562 2019-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
700 สกย-3-05425/2562 2019-10-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
701 สกย-3-05304/2562 2019-10-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
702 สกย-3-05273/2562 2019-10-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
703 สกย-3-05221/2562 2019-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
704 สกย-3-05105/2562 2019-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
705 สกย-3-05001/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
706 สกย-3-04995/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
707 สกย-3-04937/2562 2019-09-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 8 ไม่อนุมัติ
708 สกย-3-04886/2562 2019-09-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
709 สกย-3-04860/2562 2019-09-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 อนุมัติ
710 สกย-3-04812/2562 2019-09-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
711 สกย-3-04570/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
712 สกย-3-04564/2562 2019-09-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
713 สกย-3-04524/2562 2019-09-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
714 สกย-3-04403/2562 2019-08-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
715 สกย-3-04310/2562 2019-08-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
716 สกย-3-04125/2562 2019-08-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
717 สกย-3-04121/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
718 สกย-3-04110/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
719 สกย-3-04022/2562 2019-08-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
720 สกย-3-04011/2562 2019-08-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
721 สกย-3-03994/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
722 สกย-3-03949/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
723 สกย-3-03587/2562 2019-07-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 อนุมัติ
724 สกย-3-03464/2562 2019-07-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
725 สกย-3-03405/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
726 สกย-3-03258/2562 2019-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
727 สกย-3-03230/2562 2019-07-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
728 สกย-3-03214/2562 2019-06-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติบางส่วน
729 สกย-3-03149/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
730 สกย-3-03118/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
731 สกย-3-03133/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
732 สกย-3-02864/2562 2019-06-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
733 สกย-3-02804/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
734 สกย-3-02763/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
735 สกย-3-02740/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
736 สกย-3-02703/2562 2019-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
737 สกย-3-02649/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
738 สกย-3-02826/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุบลราชธานี ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
739 สกย-3-02626/2562 2019-05-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
740 สกย-3-02463/2562 2019-05-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
741 สกย-3-02410/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
742 สกย-3-02418/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
743 สกย-3-02390/2562 2019-05-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 5 ยุติ
744 สกย-3-02299/2562 2019-05-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
745 สกย-3-02176/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
746 สกย-3-02124/2562 2019-05-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
747 สกย-3-02121/2562 2019-05-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
748 สกย-3-01884/2562 2019-04-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
749 สกย-3-01829/2562 2019-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
750 สกย-3-01810/2562 2019-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
751 สกย-3-01724/2562 2019-04-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
752 สกย-3-01645/2562 2019-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
753 สกย-3-01502/2562 2019-03-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
754 สกย-3-01558/2562 2019-03-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ลำพูน ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
755 สกย-3-01388/2562 2019-03-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
756 สกย-3-01251/2562 2019-02-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
757 สกย-3-01130/2562 2019-02-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
758 สกย-3-01032/2562 2019-02-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
759 สกย-3-01019/2562 2019-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส 5 อนุมัติบางส่วน
760 สกย-3-01007/2562 2019-02-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
761 สกย-3-00766/2562 2019-01-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
762 สกย-3-00629/2562 2019-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 7 ไม่อนุมัติ
763 สกย-3-00590/2562 2019-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
764 สกย-3-00601/2562 2019-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
765 สกย-3-00490/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
766 สกย-3-00345/2562 2019-01-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
767 สกย-3-00222/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
768 สกย-3-00075/2562 2019-01-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
769 สกย-3-09888/2561 2018-12-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 ไม่อนุมัติ
770 สกย-3-09809/2561 2018-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
771 สกย-3-09694/2561 2018-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
772 สกย-3-09538/2561 2018-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
773 สกย-3-09558/2561 2018-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
774 สกย-3-09496/2561 2018-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
775 สกย-3-09381/2561 2018-11-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
776 สกย-3-09183/2561 2018-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
777 สกย-3-08967/2561 2018-11-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
778 สกย-3-08897/2561 2018-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 9 อนุมัติบางส่วน
779 สกย-3-08865/2561 2018-11-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
780 สกย-3-08795/2561 2018-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
781 สกย-3-08750/2561 2018-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
782 สกย-3-08584/2561 2018-11-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
783 สกย-3-08527/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 อนุมัติ
784 สกย-3-08463/2561 2018-10-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
785 สกย-3-08438/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
786 สกย-3-08377/2561 2018-10-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
787 สกย-3-08243/2561 2018-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
788 สกย-3-08172/2561 2018-10-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
789 สกย-3-08069/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
790 สกย-3-08000/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ชุติมาพัฒน์ เกียรติมนัส เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
791 สกย-3-04124/2562 2019-08-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
792 สกย-3-04089/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม หนองคาย นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
793 สกย-3-04017/2562 2019-08-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
794 สกย-3-04009/2562 2019-08-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
795 สกย-3-03958/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ยุติ
796 สกย-3-03943/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
797 สกย-3-03927/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่,กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน 5
798 สกย-3-03782/2562 2019-07-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
799 สกย-3-03709/2562 2019-07-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
800 สกย-3-03401/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
801 สกย-3-03254/2562 2019-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
802 สกย-3-03180/2562 2019-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
803 สกย-3-01922/2562 2019-04-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
804 สกย-3-00704/2562 2019-01-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 10 อนุมัติบางส่วน
805 สกย-3-09856/2561 2018-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
806 สกย-3-09468/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจุไรพร แถลงเอื้อ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 10 อนุมัติบางส่วน
807 สกย-3-02830/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาว จุฑารัตน์ รอดโพธิ์ทอง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
808 สกย-3-02829/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี นางสาว กรรณิการ์ จีนพันธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
809 สกย-3-02848/2563 2020-06-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
810 สกย-3-02547/2563 2020-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5
811 สกย-3-02350/2563 2020-05-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 5
812 สกย-3-02363/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ด้านเทคโนโลยี 2
813 สกย-3-02235/2563 2020-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 4
814 สกย-3-02231/2563 2020-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 2
815 สกย-3-02114/2563 2020-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 2
816 สกย-3-01803/2563 2020-04-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
817 สกย-3-01568/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 2
818 สกย-3-01388/2563 2020-03-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
819 สกย-3-01076/2563 2020-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
820 สกย-3-00873/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
821 สกย-3-00750/2563 2020-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เพชรบุรี นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
822 สกย-3-00507/2563 2020-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 9 อนุมัติ
823 สกย-3-00420/2563 2020-01-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
824 สกย-3-00108/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
825 สกย-3-00439/2563 2019-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
826 สกย-3-06679/2562 2019-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 3
827 สกย-3-06252/2562 2019-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
828 สกย-3-05672/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 5 ไม่อนุมัติ
829 สกย-3-05484/2562 2019-10-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, 5 อนุมัติบางส่วน
830 สกย-3-05494/2562 2019-10-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชุมพร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร 5 ไม่อนุมัติ
831 สกย-3-05120/2562 2019-10-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
832 สกย-3-05091/2562 2019-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
833 สกย-3-05060/2562 2019-10-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
834 สกย-3-05052/2562 2019-10-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
835 สกย-3-05006/2562 2019-09-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
836 สกย-3-04983/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
837 สกย-3-04973/2562 2019-09-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
838 สกย-3-04947/2562 2019-09-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
839 สกย-3-04928/2562 2019-09-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 3
840 สกย-3-04639/2562 2019-09-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
841 สกย-3-04608/2562 2019-09-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
842 สกย-3-04542/2562 2019-09-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 6 ไม่อนุมัติ
843 สกย-3-03556/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 6 ไม่อนุมัติ
844 สกย-3-03403/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 9 อนุมัติบางส่วน
845 สกย-3-01518/2562 2019-03-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กฤตพร ถิรธรรมพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
846 สกย-3-09202/2561 2018-11-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กฤตพร ถิรธรรมพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
847 สกย-3-09203/2561 2018-11-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กฤตพร ถิรธรรมพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
848 สกย-3-09204/2561 2018-11-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กฤตพร ถิรธรรมพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
849 สกย-3-02913/2563 2020-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ลำพูน ว่าที่ร.ต.กวินวัชญ์ กันใจศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 1
850 สกย-3-01086/2563 2020-02-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ยะลา นายมะสาดี วาลี โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 12
851 สกย-3-08079/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร วีระเดช บุญเพิ่ม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
852 สกย-3-07931/2561 2018-10-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร วีระเดช บุญเพิ่ม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
853 สกย-3-03824/2562 2019-08-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนงนุช คงเขียว เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
854 สกย-3-01520/2562 2019-03-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นางสาวนงนุช คงเขียว เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
855 สกย-3-02216/2562 2019-05-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ 5 อนุมัติ
856 สกย-3-01991/2562 2019-04-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
857 สกย-3-01974/2562 2019-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
858 สกย-3-02012/2562 2019-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
859 สกย-3-01882/2562 2019-04-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
860 สกย-3-01728/2562 2019-04-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
861 สกย-3-01648/2562 2019-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
862 สกย-3-01572/2562 2019-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
863 สกย-3-01433/2562 2019-03-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
864 สกย-3-01274/2562 2019-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
865 สกย-3-01276/2562 2019-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
866 สกย-3-01157/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
867 สกย-3-01057/2562 2019-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
868 สกย-3-01043/2562 2019-02-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าจ้างทนายความ 5 ยุติ
869 สกย-3-00775/2562 2019-01-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม จันทบุรี นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 8 ไม่อนุมัติ
870 สกย-3-00497/2562 2019-01-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
871 สกย-3-00400/2562 2019-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
872 สกย-3-00129/2562 2019-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
873 สกย-3-00118/2562 2019-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ไม่อนุมัติ
874 สกย-3-00070/2562 2019-01-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
875 สกย-3-00016/2562 2019-01-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
876 สกย-3-09617/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
877 สกย-3-09782/2561 2018-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
878 สกย-3-09411/2561 2018-12-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
879 สกย-3-09418/2561 2018-12-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
880 สกย-3-09220/2561 2018-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 9 อนุมัติบางส่วน
881 สกย-3-09166/2561 2018-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
882 สกย-3-01789/2562 2018-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 9 อนุมัติ
883 สกย-3-08765/2561 2018-11-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
884 สกย-3-08749/2561 2018-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, 5 ยุติ
885 สกย-3-09001/2561 2018-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม มหาสารคาม นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
886 สกย-3-08582/2561 2018-11-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวปติณญา เย็นประสิทธิ์ ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
887 สกย-3-04394/2562 2019-09-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
888 สกย-3-04318/2562 2019-09-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
889 สกย-3-04578/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
890 สกย-3-04482/2562 2019-09-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
891 สกย-3-04113/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, 3
892 สกย-3-04075/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
893 สกย-3-03993/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ ค่าจ้างทนายความ 4
894 สกย-3-03991/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
895 สกย-3-03944/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
896 สกย-3-03809/2562 2019-07-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
897 สกย-3-03681/2562 2019-07-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
898 สกย-3-03300/2562 2019-07-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
899 สกย-3-03810/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครปฐม นางสาวนภัสนันทน์ ณิชามงคลสินธุ์ เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
900 สกย-3-02364/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
901 สกย-3-02333/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 3
902 สกย-3-02115/2563 2020-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
903 สกย-3-01758/2563 2020-03-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
904 สกย-3-01392/2563 2020-03-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
905 สกย-3-01040/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 4
906 สกย-3-01043/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
907 สกย-3-00966/2563 2020-02-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
908 สกย-3-00900/2563 2020-02-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 12
909 สกย-3-00827/2563 2020-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
910 สกย-3-00824/2563 2020-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
911 สกย-3-00762/2563 2020-02-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 3
912 สกย-3-00704/2563 2020-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
913 สกย-3-00708/2563 2020-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
914 สกย-3-00687/2563 2020-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นางสาวดีนา ดูดิง ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 2
915 สกย-3-04466/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวดีนา ดูดิง โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
916 สกย-3-00633/2563 2020-01-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม บึงกาฬ นางสาวอุลัยวรรณ์ ขันโททอง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
917 สกย-3-02728/2563 2020-06-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
918 สกย-3-02541/2563 2020-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5
919 สกย-3-02362/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 2
920 สกย-3-02338/2563 2020-05-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 3
921 สกย-3-02247/2563 2020-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม หนองคาย กนกพร ภาภิรมย์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 2
922 สกย-3-02200/2563 2020-05-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
923 สกย-3-02112/2563 2020-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 2
924 สกย-3-01802/2563 2020-04-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
925 สกย-3-01569/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ยุติ
926 สกย-3-01353/2563 2020-03-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
927 สกย-3-01142/2563 2020-03-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
928 สกย-3-00837/2563 2020-02-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
929 สกย-3-00811/2563 2020-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
930 สกย-3-00769/2563 2020-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
931 สกย-3-00820/2563 2020-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 อนุมัติ
932 สกย-3-00602/2563 2020-01-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
933 สกย-3-00369/2563 2020-01-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
934 สกย-3-00245/2563 2020-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
935 สกย-3-00300/2563 2020-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
936 สกย-3-00075/2563 2020-01-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
937 สกย-3-06755/2562 2019-12-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
938 สกย-3-06379/2562 2019-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
939 สกย-3-06248/2562 2019-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่,กฎหมายซื้อขายสินค้าออนไลน์ 5 ยุติ
940 สกย-3-05685/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
941 สกย-3-05438/2562 2019-10-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ยุติ
942 สกย-3-05005/2562 2019-09-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 9 อนุมัติ
943 สกย-3-05028/2562 2019-09-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
944 สกย-3-04992/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
945 สกย-3-04954/2562 2019-09-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
946 สกย-3-04790/2562 2019-09-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
947 สกย-3-04724/2562 2019-09-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
948 สกย-3-04618/2562 2019-09-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
949 สกย-3-04576/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
950 สกย-3-04545/2562 2019-09-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
951 สกย-3-04463/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
952 สกย-3-04464/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
953 สกย-3-04185/2562 2019-08-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
954 สกย-3-04111/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม, 5 ยุติ
955 สกย-3-04120/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
956 สกย-3-08517/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
957 สกย-3-08426/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
958 สกย-3-08441/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
959 สกย-3-08278/2561 2018-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
960 สกย-3-08246/2561 2018-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
961 สกย-3-08057/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
962 สกย-3-08054/2561 2018-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร กนกพร ภาภิรมย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
963 สกย-3-08041/2561 2018-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น กนกพร ภาภิรมย์ อบรมความรู้ระบบยุติธรรมชุมชน 12 ยุติ
964 สกย-3-02016/2562 2019-04-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ยุติ
965 สกย-3-01933/2562 2019-04-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
966 สกย-3-01860/2562 2019-04-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
967 สกย-3-01747/2562 2019-04-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
968 สกย-3-01664/2562 2019-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
969 สกย-3-01585/2562 2019-03-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
970 สกย-3-01575/2562 2019-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ 12 ไม่อนุมัติ
971 สกย-3-01486/2562 2019-03-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 12 ยุติ
972 สกย-3-01461/2562 2019-03-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 ไม่อนุมัติ
973 สกย-3-01451/2562 2019-03-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
974 สกย-3-01158/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าจ้างทนายความ 12 ยุติ
975 สกย-3-01163/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
976 สกย-3-00993/2562 2019-02-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
977 สกย-3-00895/2562 2019-02-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ 12 ไม่อนุมัติ
978 สกย-3-00819/2562 2019-02-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุตรดิตถ์ ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
979 สกย-3-00511/2562 2019-01-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
980 สกย-3-00483/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
981 สกย-3-00186/2562 2019-01-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
982 สกย-3-00067/2562 2019-01-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ไม่อนุมัติ
983 สกย-3-09915/2561 2018-12-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
984 สกย-3-09827/2561 2018-12-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
985 สกย-3-09795/2561 2018-12-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 อนุมัติ
986 สกย-3-09765/2561 2018-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เพชรบูรณ์ ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
987 สกย-3-09703/2561 2018-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
988 สกย-3-09619/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
989 สกย-3-09436/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
990 สกย-3-09438/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 11 อนุมัติ
991 สกย-3-09459/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 ไม่อนุมัติ
992 สกย-3-09365/2561 2018-11-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 12 ยุติ
993 สกย-3-09258/2561 2018-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 อนุมัติ
994 สกย-3-09267/2561 2018-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 ยุติ
995 สกย-3-09186/2561 2018-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 ไม่อนุมัติ
996 สกย-3-09170/2561 2018-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 อนุมัติ
997 สกย-3-08812/2561 2018-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
998 สกย-3-08755/2561 2018-11-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 11 อนุมัติ
999 สกย-3-08732/2561 2018-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1000 สกย-3-08675/2561 2018-11-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 อนุมัติ
1001 สกย-3-08514/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
1002 สกย-3-08364/2561 2018-10-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 อนุมัติ
1003 สกย-3-08279/2561 2018-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
1004 สกย-3-08290/2561 2018-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1005 สกย-3-08226/2561 2018-10-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1006 สกย-3-08188/2561 2018-10-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 11 อนุมัติ
1007 สกย-3-08123/2561 2018-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1008 สกย-3-08105/2561 2018-10-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12 ไม่อนุมัติ
1009 สกย-3-08083/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1010 สกย-3-08085/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1011 สกย-3-08075/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1012 สกย-3-08061/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
1013 สกย-3-07996/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1014 สกย-3-08019/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1015 สกย-3-08011/2561 2018-10-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ภูชิต คามพิทักษ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1016 สกย-3-08526/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม 8 ไม่อนุมัติ
1017 สกย-3-08456/2561 2018-10-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครศรีธรรมราช อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1018 สกย-3-08424/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1019 สกย-3-08376/2561 2018-10-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1020 สกย-3-08263/2561 2018-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1021 สกย-3-08126/2561 2018-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
1022 สกย-3-08068/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1023 สกย-3-08081/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1024 สกย-3-08042/2561 2018-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร อรรถพล อาศรมเงิน เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1025 สกย-3-08110/2561 2018-10-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น อรรถพล อาศรมเงิน โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
1026 สกย-3-07938/2561 2018-10-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี อรรถพล อาศรมเงิน เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1027 สกย-3-06143/2562 2019-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1028 สกย-3-06071/2562 2019-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1029 สกย-3-05908/2562 2019-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อำนาจเจริญ นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1030 สกย-3-05617/2562 2019-11-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1031 สกย-3-05486/2562 2019-10-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1032 สกย-3-05437/2562 2019-10-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ยุติ
1033 สกย-3-05378/2562 2019-10-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1034 สกย-3-05276/2562 2019-10-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1035 สกย-3-05119/2562 2019-10-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1036 สกย-3-05054/2562 2019-10-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1037 สกย-3-04994/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 3
1038 สกย-3-04919/2562 2019-09-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1039 สกย-3-04808/2562 2019-09-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1040 สกย-3-04503/2562 2019-09-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
1041 สกย-3-04440/2562 2019-08-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
1042 สกย-3-04320/2562 2019-08-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1043 สกย-3-04114/2562 2019-08-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5
1044 สกย-3-04126/2562 2019-08-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุตรดิตถ์ นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1045 สกย-3-04096/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 5 ไม่อนุมัติ
1046 สกย-3-04069/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1047 สกย-3-04085/2562 2019-08-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
1048 สกย-3-04097/2562 2019-08-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่, 5 อนุมัติบางส่วน
1049 สกย-3-03988/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1050 สกย-3-04033/2562 2019-08-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1051 สกย-3-03728/2562 2019-07-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
1052 สกย-3-03670/2562 2019-07-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
1053 สกย-3-03567/2562 2019-07-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1054 สกย-3-03620/2562 2019-07-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1055 สกย-3-03364/2562 2019-07-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1056 สกย-3-03333/2562 2019-07-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
1057 สกย-3-03238/2562 2019-06-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สกลนคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1058 สกย-3-03162/2562 2019-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1059 สกย-3-03156/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 5 ยุติ
1060 สกย-3-03101/2562 2019-06-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 อนุมัติ
1061 สกย-3-02943/2562 2019-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1062 สกย-3-02921/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1063 สกย-3-02808/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1064 สกย-3-02799/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1065 สกย-3-02751/2562 2019-06-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ยุติ
1066 สกย-3-02646/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1067 สกย-3-02614/2562 2019-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1068 สกย-3-02606/2562 2019-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1069 สกย-3-02706/2562 2019-05-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุบลราชธานี นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่,กฏหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเบื้องต้น เช่น กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 5 อนุมัติบางส่วน
1070 สกย-3-02371/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1071 สกย-3-02332/2562 2019-05-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1072 สกย-3-02340/2562 2019-05-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 9 อนุมัติบางส่วน
1073 สกย-3-02191/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1074 สกย-3-02168/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1075 สกย-3-01981/2562 2019-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 5 ไม่อนุมัติ
1076 สกย-3-01982/2562 2019-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 5 อนุมัติ
1077 สกย-3-01883/2562 2019-04-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1078 สกย-3-01668/2562 2019-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ 5
1079 สกย-3-01573/2562 2019-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1080 สกย-3-01437/2562 2019-03-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1081 สกย-3-01400/2562 2019-03-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม น่าน นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ไม่อนุมัติ
1082 สกย-3-01504/2562 2019-03-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อ่างทอง นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1083 สกย-3-01275/2562 2019-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1084 สกย-3-01414/2562 2019-02-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
1085 สกย-3-01172/2562 2019-02-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1086 สกย-3-01161/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1087 สกย-3-00869/2562 2019-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1088 สกย-3-00811/2562 2019-02-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ลำพูน นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 ไม่อนุมัติ
1089 สกย-3-00799/2562 2019-01-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชุมพร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
1090 สกย-3-00510/2562 2019-01-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1091 สกย-3-00474/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1092 สกย-3-00284/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1093 สกย-3-00156/2562 2019-01-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1094 สกย-3-00077/2562 2019-01-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 5 อนุมัติ
1095 สกย-3-09859/2561 2018-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 11 ไม่อนุมัติ
1096 สกย-3-09807/2561 2018-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1097 สกย-3-09819/2561 2018-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1098 สกย-3-09769/2561 2018-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1099 สกย-3-09706/2561 2018-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1100 สกย-3-09618/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 ไม่อนุมัติ
1101 สกย-3-09259/2561 2018-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1102 สกย-3-09255/2561 2018-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1103 สกย-3-09184/2561 2018-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
1104 สกย-3-09120/2561 2018-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1105 สกย-3-09002/2561 2018-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1106 สกย-3-08620/2561 2018-11-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายโรฒวิชญ์ เทียมศักดิ์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ยุติ
1107 สกย-3-02068/2563 2020-04-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นายเซาพีฮ์ เจะแย 2
1108 สกย-3-01928/2562 2019-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นายเซาพีฮ์ เจะแย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
1109 สกย-3-00559/2562 2019-01-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายเซาพีฮ์ เจะแย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12
1110 สกย-3-00338/2562 2018-12-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นายเซาพีฮ์ เจะแย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
1111 สกย-3-08563/2561 2018-11-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ปัตตานี นายเซาพีฮ์ เจะแย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
1112 สกย-3-04993/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
1113 สกย-3-04810/2562 2019-09-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1114 สกย-3-04575/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5
1115 สกย-3-04412/2562 2019-08-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
1116 สกย-3-04164/2562 2019-08-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1117 สกย-3-04083/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1118 สกย-3-04070/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1119 สกย-3-03989/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1120 สกย-3-03847/2562 2019-08-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
1121 สกย-3-03826/2562 2019-07-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1122 สกย-3-03671/2562 2019-07-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
1123 สกย-3-03564/2562 2019-07-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 อนุมัติ
1124 สกย-3-03621/2562 2019-07-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1125 สกย-3-03400/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1126 สกย-3-03359/2562 2019-07-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1127 สกย-3-03236/2562 2019-07-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1128 สกย-3-03206/2562 2019-06-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
1129 สกย-3-03167/2562 2019-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1130 สกย-3-03105/2562 2019-06-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ไม่อนุมัติ
1131 สกย-3-02956/2562 2019-06-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 5 ไม่อนุมัติ
1132 สกย-3-02757/2562 2019-06-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1133 สกย-3-02181/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1134 สกย-3-01398/2562 2019-03-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม น่าน นางสาวจอมขวัญ จันทร์โพธิ์เตี้ย เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1135 สกย-3-01517/2562 2019-03-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร สุจิตรา ผิวผ่อง เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
1136 สกย-3-02827/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาว สุพัตตรา ตีชา 4
1137 สกย-3-02826/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
1138 สกย-3-02835/2563 2020-06-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นางสาว สุรัสวดี โทหนองตอ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 4
1139 สกย-3-04057/2562 2019-08-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายณพีร์ ปานทองเสม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1140 สกย-3-03992/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายณพีร์ ปานทองเสม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5
1141 สกย-3-03982/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายณพีร์ ปานทองเสม ค่าจ้างทนายความ 5
1142 สกย-3-03884/2562 2019-08-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายณพีร์ ปานทองเสม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1143 สกย-3-03775/2562 2019-07-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายณพีร์ ปานทองเสม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1144 สกย-3-03693/2562 2019-07-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นายณพีร์ ปานทองเสม เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1145 สกย-3-03513/2562 2019-07-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุบลราชธานี นายณพีร์ ปานทองเสม โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติบางส่วน
1146 สกย-3-03811/2562 2019-06-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครปฐม นายณพีร์ ปานทองเสม เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 4
1147 สกย-3-02979/2563 2020-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 1
1148 สกย-3-02980/2563 2020-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 1
1149 สกย-3-02933/2563 2020-06-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 1
1150 สกย-3-02934/2563 2020-06-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 1
1151 สกย-3-02935/2563 2020-06-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 1
1152 สกย-3-02914/2563 2020-06-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล 1
1153 สกย-3-02689/2563 2020-06-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจวบคีรีขันธ์ พิมพ์สุภา นิติพานจันทร์กุล โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
1154 สกย-3-03186/2562 2019-06-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1155 สกย-3-03128/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1156 สกย-3-03132/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1157 สกย-3-02951/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
1158 สกย-3-02915/2562 2019-06-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1159 สกย-3-02803/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1160 สกย-3-02761/2562 2019-06-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
1161 สกย-3-02708/2562 2019-06-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1162 สกย-3-02648/2562 2019-05-31 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 5 ยุติ
1163 สกย-3-02615/2562 2019-05-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1164 สกย-3-02470/2562 2019-05-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1165 สกย-3-02407/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1166 สกย-3-02391/2562 2019-05-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1167 สกย-3-02382/2562 2019-05-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1168 สกย-3-02389/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ยุติ
1169 สกย-3-02204/2562 2019-05-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1170 สกย-3-02158/2562 2019-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
1171 สกย-3-02098/2562 2019-05-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1172 สกย-3-01943/2562 2019-04-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1173 สกย-3-01783/2562 2019-04-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
1174 สกย-3-01770/2562 2019-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1175 สกย-3-01680/2562 2019-03-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1176 สกย-3-01643/2562 2019-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1177 สกย-3-01596/2562 2019-03-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการอบรมจริยธรรม 5 ไม่อนุมัติ
1178 สกย-3-01549/2562 2019-03-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ยุติ
1179 สกย-3-01490/2562 2019-03-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1180 สกย-3-01350/2562 2019-03-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1181 สกย-3-01249/2562 2019-02-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1182 สกย-3-01105/2562 2019-02-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1183 สกย-3-01017/2562 2019-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
1184 สกย-3-00976/2562 2019-02-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1185 สกย-3-00586/2562 2019-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1186 สกย-3-00526/2562 2019-01-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
1187 สกย-3-00488/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1188 สกย-3-00382/2562 2019-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พัทลุง ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1189 สกย-3-00577/2562 2019-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ขอนแก่น ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ยุติ
1190 สกย-3-00344/2562 2019-01-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1191 สกย-3-00216/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1192 สกย-3-00300/2562 2019-01-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อำนาจเจริญ ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
1193 สกย-3-09855/2561 2018-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1194 สกย-3-09805/2561 2018-12-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1195 สกย-3-09780/2561 2018-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1196 สกย-3-09531/2561 2018-12-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1197 สกย-3-09467/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 ยุติ
1198 สกย-3-09366/2561 2018-11-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1199 สกย-3-00356/2562 2018-11-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1200 สกย-3-09181/2561 2018-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1201 สกย-3-08893/2561 2018-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1202 สกย-3-08863/2561 2018-11-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
1203 สกย-3-08853/2561 2018-11-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 5 อนุมัติ
1204 สกย-3-08741/2561 2018-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1205 สกย-3-08547/2561 2018-11-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1206 สกย-3-08440/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1207 สกย-3-08446/2561 2018-10-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ 12 ไม่อนุมัติ
1208 สกย-3-08357/2561 2018-10-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1209 สกย-3-08305/2561 2018-10-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชุมพร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1210 สกย-3-08264/2561 2018-10-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1211 สกย-3-08192/2561 2018-10-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
1212 สกย-3-08397/2561 2018-10-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1213 สกย-3-08124/2561 2018-10-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1214 สกย-3-08055/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1215 สกย-3-08060/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1216 สกย-3-08078/2561 2018-10-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ศาตนันทน์ สุขสอาด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1217 สกย-3-01655/2563 2020-03-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
1218 สกย-3-01500/2562 2019-03-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 12
1219 สกย-3-01380/2562 2019-03-01 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต นาย ธีรพงค์ เดชะชัยนันต์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 10 อนุมัติ
1220 สกย-3-00904/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา นางสาวธัญชนก คีรีวงค์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
1221 สกย-3-02988/2563 2020-07-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 1
1222 สกย-3-02870/2563 2020-06-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
1223 สกย-3-02753/2563 2020-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1224 สกย-3-02743/2563 2020-06-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1225 สกย-3-02754/2563 2020-06-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ประจวบคีรีขันธ์ ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1226 สกย-3-02624/2563 2020-06-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1227 สกย-3-02580/2563 2020-06-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1228 สกย-3-02440/2563 2020-05-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1229 สกย-3-02424/2563 2020-05-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1230 สกย-3-02335/2563 2020-05-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
1231 สกย-3-02298/2563 2020-05-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1232 สกย-3-02218/2563 2020-05-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
1233 สกย-3-02173/2563 2020-04-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1234 สกย-3-02167/2563 2020-04-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด 2
1235 สกย-3-02055/2563 2020-04-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1236 สกย-3-01884/2563 2020-04-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
1237 สกย-3-01925/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1238 สกย-3-01949/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1239 สกย-3-01930/2563 2020-04-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1240 สกย-3-02004/2563 2020-04-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 3
1241 สกย-3-01828/2563 2020-04-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1242 สกย-3-01817/2563 2020-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
1243 สกย-3-01810/2563 2020-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1244 สกย-3-01736/2563 2020-03-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1245 สกย-3-01728/2563 2020-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าใช่จ่ายอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ยุติ
1246 สกย-3-01595/2563 2020-03-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1247 สกย-3-01571/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด 5 อนุมัติ
1248 สกย-3-01498/2563 2020-03-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 4
1249 สกย-3-01501/2563 2020-03-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 2
1250 สกย-3-01077/2563 2020-02-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 2
1251 สกย-3-01047/2563 2020-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 4
1252 สกย-3-01009/2563 2020-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1253 สกย-3-00881/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5
1254 สกย-3-01236/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 4
1255 สกย-3-01237/2563 2020-02-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1256 สกย-3-00790/2563 2020-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1257 สกย-3-00715/2563 2020-02-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1258 สกย-3-00484/2563 2020-01-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด 2
1259 สกย-3-00391/2563 2020-01-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1260 สกย-3-00304/2563 2020-01-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1261 สกย-3-00154/2563 2020-01-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1262 สกย-3-00109/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ยุติ
1263 สกย-3-00110/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1264 สกย-3-06858/2562 2019-12-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1265 สกย-3-06854/2562 2019-12-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
1266 สกย-3-06851/2562 2019-12-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
1267 สกย-3-06878/2562 2019-12-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุโขทัย ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1268 สกย-3-06613/2562 2019-12-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1269 สกย-3-06404/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1270 สกย-3-06414/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1271 สกย-3-06238/2562 2019-11-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1272 สกย-3-06146/2562 2019-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1273 สกย-3-06092/2562 2019-11-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1274 สกย-3-06659/2562 2019-11-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1275 สกย-3-05947/2562 2019-11-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1276 สกย-3-05928/2562 2019-11-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ 3
1277 สกย-3-05926/2562 2019-11-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1278 สกย-3-05688/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1279 สกย-3-05415/2562 2019-10-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าใช้จ่ายในชั้นบังคับคดี 5 อนุมัติ
1280 สกย-3-05397/2562 2019-10-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1281 สกย-3-05508/2562 2019-10-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม อุตรดิตถ์ ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1282 สกย-3-05391/2562 2019-10-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นนทบุรี ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ไม่อนุมัติ
1283 สกย-3-05296/2562 2019-10-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1284 สกย-3-05204/2562 2019-10-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1285 สกย-3-05094/2562 2019-10-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1286 สกย-3-05065/2562 2019-10-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1287 สกย-3-04987/2562 2019-09-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
1288 สกย-3-04961/2562 2019-09-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1289 สกย-3-04879/2562 2019-09-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1290 สกย-3-04764/2562 2019-09-16 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย 5 ยุติ
1291 สกย-3-04573/2562 2019-09-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ไม่อนุมัติ
1292 สกย-3-04520/2562 2019-09-05 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1293 สกย-3-04483/2562 2019-09-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
1294 สกย-3-04595/2562 2019-09-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พะเยา ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,กฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม , กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรก , กฎหมายที่ดิน , กฎหมายสามัญเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ฯลฯ 5 อนุมัติ
1295 สกย-3-04350/2562 2019-08-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1296 สกย-3-04117/2562 2019-08-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5
1297 สกย-3-03984/2562 2019-08-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 8 อนุมัติ
1298 สกย-3-03941/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1299 สกย-3-04000/2562 2019-08-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1300 สกย-3-03777/2562 2019-07-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1301 สกย-3-03694/2562 2019-07-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1302 สกย-3-03382/2562 2019-07-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
1303 สกย-3-03361/2562 2019-07-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1304 สกย-3-03370/2562 2019-07-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
1305 สกย-3-03247/2562 2019-07-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1306 สกย-3-03187/2562 2019-06-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
1307 สกย-3-03812/2562 2019-06-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม นครปฐม ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
1308 สกย-3-03135/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
1309 สกย-3-03126/2562 2019-06-24 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 อนุมัติ
1310 สกย-3-03121/2562 2019-06-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1311 สกย-3-02809/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
1312 สกย-3-02897/2562 2019-06-17 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1313 สกย-3-02825/2562 2019-06-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1314 สกย-3-02801/2562 2019-06-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1315 สกย-3-03181/2562 2019-06-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1316 สกย-3-02669/2562 2019-06-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1317 สกย-3-02704/2562 2019-05-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุราษฎร์ธานี ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่,กฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายฯกฎหมายกองทุนยุติธรรม 5 อนุมัติบางส่วน
1318 สกย-3-02613/2562 2019-05-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
1319 สกย-3-02566/2562 2019-05-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1320 สกย-3-02516/2562 2019-05-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1321 สกย-3-02435/2562 2019-05-23 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1322 สกย-3-02383/2562 2019-05-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1323 สกย-3-02376/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 ยุติ
1324 สกย-3-02358/2562 2019-05-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1325 สกย-3-02307/2562 2019-05-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
1326 สกย-3-02223/2562 2019-05-10 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน,เผยแพร่บทบาทและภารกิจหน้าที่ของศุนย์ยุติธรรมชุมชน 5 อนุมัติ
1327 สกย-3-02145/2562 2019-05-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติบางส่วน
1328 สกย-3-02074/2562 2019-04-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ 8 ไม่อนุมัติ
1329 สกย-3-02080/2562 2019-04-30 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 8 ไม่อนุมัติ
1330 สกย-3-02049/2562 2019-04-29 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สตูล ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1331 สกย-3-02007/2562 2019-04-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชุมพร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1332 สกย-3-01939/2562 2019-04-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1333 สกย-3-01780/2562 2019-04-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 5 ยุติ
1334 สกย-3-01768/2562 2019-04-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1335 สกย-3-01666/2562 2019-03-27 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1336 สกย-3-01604/2562 2019-03-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1337 สกย-3-01587/2562 2019-03-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1338 สกย-3-01551/2562 2019-03-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
1339 สกย-3-01284/2562 2019-02-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1340 สกย-3-01259/2562 2019-02-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ยุติ
1341 สกย-3-01235/2562 2019-02-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1342 สกย-3-01160/2562 2019-02-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ชลบุรี ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ 5 ยุติ
1343 สกย-3-01069/2562 2019-02-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1344 สกย-3-00950/2562 2019-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1345 สกย-3-00721/2562 2019-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1346 สกย-3-00486/2562 2019-01-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1347 สกย-3-00368/2562 2019-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 12 ยุติ
1348 สกย-3-00207/2562 2019-01-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ 5 ไม่อนุมัติ
1349 สกย-3-00125/2562 2019-01-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
1350 สกย-3-00189/2562 2019-01-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม เชียงใหม่ ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1351 สกย-3-00353/2562 2018-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สงขลา ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือเยียวยาอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด 5 ไม่อนุมัติ
1352 สกย-3-09858/2561 2018-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 12 ยุติ
1353 สกย-3-09802/2561 2018-12-21 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 อนุมัติ
1354 สกย-3-09621/2561 2018-12-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1355 สกย-3-09516/2561 2018-12-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด ค่าจ้างทนายความ 8 ไม่อนุมัติ
1356 สกย-3-09529/2561 2018-12-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1357 สกย-3-09437/2561 2018-12-04 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 5 อนุมัติ
1358 สกย-3-09281/2561 2018-11-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1359 สกย-3-00369/2562 2018-11-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ราชบุรี ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1360 สกย-3-09013/2561 2018-11-19 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1361 สกย-3-08939/2561 2018-11-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ระนอง ณัฏฐญาดา ดีเอียด เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1362 สกย-3-01434/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม ภูเก็ต ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1363 สกย-3-01589/2563 2020-03-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1364 สกย-3-01617/2563 2020-03-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 4
1365 สกย-3-01319/2563 2020-03-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม,โครงการที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน 4
1366 สกย-3-01277/2563 2020-03-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1367 สกย-3-00896/2563 2020-02-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1368 สกย-3-00830/2563 2020-02-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม,ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าที่พัก หรือค่าพาหนะเดินทาง 5 ไม่อนุมัติ
1369 สกย-3-00809/2563 2020-02-13 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1370 สกย-3-00799/2563 2020-02-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1371 สกย-3-00765/2563 2020-02-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1372 สกย-3-01132/2563 2020-02-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 4
1373 สกย-3-00515/2563 2020-01-28 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 4
1374 สกย-3-00381/2563 2020-01-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1375 สกย-3-00226/2563 2020-01-15 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1376 สกย-3-00127/2563 2020-01-09 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1377 สกย-3-00112/2563 2020-01-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรักษาพยาบาล,ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ,เงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถึงแก่ความตาย,ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 5 ไม่อนุมัติ
1378 สกย-3-00072/2563 2020-01-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1379 สกย-3-00060/2563 2020-01-03 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ โครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ 4
1380 สกย-3-06949/2562 2019-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1381 สกย-3-06951/2562 2019-12-26 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินเผชิญสืบของศาล ค่าใช้จ่าย ในการสอบแนวเขตรังวัดที่ดิน หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม หรือการอ่าน แปล ตีความ หรือวิเคราะห์ภาพถ่าย หรือค่าล่าม 3
1382 สกย-3-06788/2562 2019-12-18 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1383 สกย-3-06487/2562 2019-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1384 สกย-3-06546/2562 2019-12-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1385 สกย-3-06408/2562 2019-12-06 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 9 อนุมัติ
1386 สกย-3-06343/2562 2019-12-02 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 8 ไม่อนุมัติ
1387 สกย-3-06178/2562 2019-11-25 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1388 สกย-3-06141/2562 2019-11-22 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1389 สกย-3-06662/2562 2019-11-20 สำนักงานกองทุนยุติธรรม สุรินทร์ ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1390 สกย-3-05903/2562 2019-11-14 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 2
1391 สกย-3-05798/2562 2019-11-12 สำนักงานกองทุนยุติธรรม พิษณุโลก ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ไม่อนุมัติ
1392 สกย-3-05769/2562 2019-11-11 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ ค่าจ้างทนายความ,ค่าฤชาธรรมเนียม 9
1393 สกย-3-05730/2562 2019-11-08 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว 5 ยุติ
1394 สกย-3-05691/2562 2019-11-07 สำนักงานกองทุนยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ธัญนันท์ พันธ์พิบูลย์ เงินใช้เ