สรุปสถิติการรับเรื่องให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบันภูมิภาค คำขอ แล้วเสร็จ ร้อยละ
ส่วนกลาง 1000 987 98.70
ภาคเหนือ 1178 1176 99.83
ภาคกลาง 1057 1048 99.15
ภาคตะวันออก 523 522 99.81
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1613 1605 99.50
ภาคใต้ 612 612 100.00
ชายแดนใต้ 104 95 91.35
รวม 6,087 6,045 99.31