สถิติรับคำขอแยกตามภารกิจ

ข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน


ภารกิจ ส่วนกลาง ภูมิภาค
คำขอ แล้วเสร็จ คำขอ แล้วเสร็จ
กรณีการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี 77 72 6,057 5,823
กรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 110 95 4,115 3,884
กรณีการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 0 0 101 66
กรณีการให้การสนับสนุนในการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 2 2 277 199
รวม 189 169 10,550 9,972